Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Επιτροπή Ανταγωνισμού σε ΔΕΗ: Βρείτε λύση με Μυτιληναίο

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Σε νέο πλαίσιο τοποθετεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού με απόφαση που εξέδωσε σήμερα, την πολύκροτη υπόθεση που βρίσκεται σε εκκρεμότητα επί χρόνια μεταξύ της ΔΕΗ και της Αλουμίνιον της Ελλάδος για την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει η δεύτερη από την πρώτη. Με την απόφαση, που αποτελεί μια ακόμη δικαίωση της βιομηχανίας στην επί μακρό χρονικό διάστημα "αντιπαράθεση” με τη ΔΕΗ με αιχμή το υψηλό κόστος ενέργειας, η Επιτροπή δικαιώνει την πάγια θέση της βιομηχανίας που διαχρονικά υποστηρίζει ότι υπάρχει έλλειμμα επαρκούς ανταγωνισμού στην αγορά του ηλεκτρισμού και αποδέχεται τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η ΔΕΗ, σύμφωνα με τις οποίες η ΔΕΗ θα συνεχίσει να προμηθεύει την Αλουμίνιον με τους όρους που ισχύουν σήμερα. Παράλληλα η ΕΠΑΝΤ με την απόφασή της ζητεί να υπάρξουν διαπραγματεύσεις για την οριστική διευθέτηση της εκκρεμότητας με την υπογραφή σύμβασης προμήθειας, με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα 3 μηνών. Θυμίζεται ότι η απόφαση εκδόθηκε μετά από κλαταγγελία της Αλουμίνιον σε βάρος της ΔΕΗ.
Η απόφαση που για μια ακόμη φορά καταδεικνύει...
τα προβλήματα που υπάρχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ως απόρροια της έλλειψης αποτελεσματικού ανταγωνισμού, ζητεί από τη ΔΕΗ καταρχάς:
να σταματήσει η απειλή από μέρους της ΔΕΚΟ για διακοπή της προμήθειας
να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών για το μέλλον
και τη διασφάλιση αμέσως συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά
Με βάση την ανακοίνωση της ΕΠΑΝΤ, η ΔΕΗ αναλαμβάνει 4 δεσμεύσεις, με κυριότερη την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων, διάρκειας 3 μηνών, οι οποίες θα θεωρηθεί ότι έχουν ολοκληρωθεί μόνο με την σύναψη σύμβασης προμήθειας.
Η συγκεκριμένη απόφαση, όπως άλλωστε και συνολικά η υπόθεση της διαφοράς μεταξύ ΔΕΗ και Αλουμινίου, αποτέλεσε διαχρονικά ένα από τα βασικότερα θέματα που έφεραν στον προσκήνιο το ενεργειακό πρόβλημα της βιομηχανίας και του υψηλού κόστους που υπάρχει για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια απόφαση της ΕΠΑΝΤ αλλά και οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η ΔΕΗ, έρχονται να δώσουν νέα τροπή και να αναδείξουν εκ νέου την ανάγκη για ανταγωνιστική τιμολόγηση της βιομηχανίας στη βάση του κώδικα προμήθειας αλλά και των βασικών αρχών τιμολόγησης και του νόμου 4336 / 2015.
Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος νόμος υπαγορεύει την εφαρμογή τιμολογίων βάσει του οριακού κόστους παραγωγής της ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη τα καταναλωτικά χαρακτηριστικά των πελατών που επηρεάζουν το κόστος και αποτελεί μέρος της εφαρμογής της συμφωνίας του καλοκαιριού.
Πιο αναλυτικά όπως ανακοίνωσε η ΕΠΑΝΤ:
Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποφάσισε ομοφώνως και αποδέχθηκε, στο πλαίσιο της έρευνας της Επιτροπής στην αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και στην αγορά λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, κατόπιν καταγγελίας των εταιριών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΌΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. για παράβαση των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ, την ανάληψη δεσμεύσεων από τη ΔΕΗ Α.Ε. δυνάμει του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 3959/2011.
Με βάση τις εν λόγω δεσμεύσεις, η ΔΕΗ θα συνεχίσει να προμηθεύει τις καταγγέλλουσες με ηλεκτρική ενέργεια και  θα παύσει η απειλή από μέρους της για διακοπή προμήθειας, ενώ θα αποσαφηνισθεί το πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας για το μέλλον και θα διασφαλισθούν, αμέσως, οι συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά.
Ειδικότερα, η ΔΕΗ δεσμεύτηκε:

1.    Να προχωρήσει εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε ανάκληση της δήλωσης παύσης εκπροσώπησης των μετρητών της Αλουμίνιον της Ελλάδος (εφεξής "ΑτΕ"), η οποία έχει αποσταλεί με εξώδικες δηλώσεις της προς την ΑτΕ και την ΑΔΜΗΕ ΑΕ, για τη διακοπή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της ΑτΕ και καταγγελίας της σχέσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Την ανακλητική της αυτή δήλωση θα κοινοποιήσει σε όλους τους αρχικούς παραλήπτες των εν λόγω εξώδικων επιστολών και θα προσκομίσει άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, αποδεικτικά των ανωτέρω.

2.    Να συνεχίσει να προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια την ΑτΕ υπό τις τρέχουσες συνθήκες και όρους.

3.    Να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με την ΑτΕ, στη βάση ιδίως του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες και των Βασικών Αρχών Τιμολόγησής του και του ν. 4336/2015 (Παρ. Γ, Αρ. 4.3) και να προτείνει εκ νέου τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις (για τις οποίες θα τηρηθούν πρακτικά) θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αποδοχής των δεσμεύσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και θα θεωρούνται ολοκληρωθείσες με τη σύναψη σύμβασης προμήθειας.

4.    Να απέχει από την υιοθέτηση, έκδοση, υποβολή ή εφαρμογή παρόμοιων αποφάσεων, δηλώσεων, συστάσεων, ανακοινώσεων και εν γένει λήψη αντίστοιχων μέτρων μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ή την κατ’ άλλον τρόπο επίλυση της διαφοράς, υπό τον όρο ότι η ΑτΕ θα εξακολουθήσει να καταβάλλει το καταβαλλόμενο και σήμερα ανταγωνιστικό τίμημα, χωρίς η καταβολή αυτή να  συνεπάγεται αποδοχή των θέσεων της ΑτΕ σε ό,τι αφορά στην τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας, θέμα που θα αποτελέσει αντικείμενο της κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενης άμεσης διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών ή της κατ' άλλο τρόπο επίλυσης της διαφοράς.

Οι σχετικές δεσμεύσεις καθίστανται υποχρεωτικές για τη ΔΕΗ με βάση τις κείμενες διατάξεις, χωρίς το γεγονός αυτό να υπέχει οριστική κρίση της Επιτροπής ως προς τη διαπίστωση ή μη παραβάσεων στην κρινόμενη υπόθεση, ενώ, σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσής της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δύναται να της επιβάλει τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν. 3959/2011.

capital.gr